REGULAMIN USŁUG codexpert

§1. DEFINICJE
1.Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie https://codexpert.eu.
2.codexpert– CODEXPERT ARKADIUSZ BORYCKI • 254A NIGHTINGALE ROAD • LONDON • UNITED KINGDOM • UTR 48600 74413; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.
3.Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług codexpert, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.Usługa – usługa codexpert na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie https://codexpert.eu.
5.Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie Operatora https://codexpert.eu szczegółowy opis Usługi zawierający miedzy innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach Usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi.
6.Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.
7.Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
8.Abonent – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
9.Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10.Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
11.Strefa Klienta – narzędzie do zarządzania Usługą i kontaktu z Operatorem dostępne po zalogowaniu przez Abonenta na stronie Operatora https://work.codexpert.eu .


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę codexpert Arkadiusz Borycki, opublikowanych na stronie codexpert.eu . Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 12.05.2020 r.
2.Wykupienie usługi oferowanej przez codexpert oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
3.Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem.
4.Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności codexpert
5.Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez codexpert.
6.codexpert zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
7.codexpertt zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
8.Abonent rejestrując się na codexpert.eu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od codexpert wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy codexpert
9.Zarejestrowanie się w panelu klienta work.codexpert.eu oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres email) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez codexpert i jej partnerów.
10.codexpert ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
– Abonent korzystał z usług codexpert w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług codexpert,
– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez codexpert
1. codexpert na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.


§3. ZAWARCIE UMOWY
1.Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z utworzeniem konta w Strefie Klienta codexpert. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Abonent akceptuje regulamin codexpert.
2.Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta w strefie klienta.
3.Po wykonaniu usługi codexpert przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w Strefie Klienta lub w trakcie składania zamówienia na usługę.
4.Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością email albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomości e- mail. Jeżeli Abonent nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.
5.Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
– Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę;
– codexpert uprzednio rozwiązało umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;
– zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez codexpert  na rzecz innych Abonentów;
– uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez codexpert na rzecz innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez codexpert;
– Abonent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z § 4 pkt 9;
– z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe.


§4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE.
1.Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
2.Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
3.Ingerencja w usługi jakiegokolwiek abonenta, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
4.Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
5.Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
6.Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
7.Działające na szkodę innych abonentów nadmierne przeciążanie serwerów.
8.Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
9.Korzystanie z usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:
– naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów;
– prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);
– popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
– utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
– naruszenia prywatności innych Abonentów w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;
– innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.


§5. PŁATNOŚCI.
1.Za korzystanie z usług oferowanych przez codexpert pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy zadeklarowany przez Abonenta.
2.Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (30dni).
3.Jeżeli Abonent nie poinformuje codexpert co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, codexpert wygeneruje elektroniczny dokument, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
4.Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powyżej 5% posiadanego limitu, Abonent będzie musiał pokryć koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej usługi.
5. codexpert zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi.
6.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie wstrzymana. Jeżeli w terminie 7dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez codexpert jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.
7. codexpert przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 10 (dziesięć) dni po terminie jej ważności.
8.Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony codexpert.
9.Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie 7dni od otrzymania płatności przez codexpert.
10.Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania codexpert o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10zł netto, doliczaną do każdej faktury.


§6. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA.
1.Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez codexpert nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
2. codexpert poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.
3.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, przepis § 5 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.
4.W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, codexpert ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.
5.W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
6.W przypadku dostarczenia nieprawidłowych danych przez abonenta, codexpert wzywa abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi, codexpert ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
1.Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez panel klienta – https://work.codexpert.eu lub mailowo na adres info@codexpert.eu
2.Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy codexpert, które są realizowane automatycznie, np. serwery vps, dedykowany hosting, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, domeny Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
3.Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w codexpert, Abonent wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.


§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. codexpert dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
2.W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy codexpert, codexpert zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy codexpert lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między codexpert a Abonentem.
3.Wszystkie usługi oferowane przez codexpert powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
4.Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. codexpert nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.
5.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
6.Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w codexpert usługi, bez poinformowania codexpert o tym fakcie, jest zabronione.
7.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę, domenę, certyfikat ssl za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu billingowym codexpert.
8. codexpert nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy abonentów, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału codexpert.
9.Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
10. codexpert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
11. codexpert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
12. codexpert dostarcza usługi hostingowe jak np. serwery dedykowane, serwery vps, domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
13. codexpert zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
14. codexpert nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
15. codexpert nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
16. codexpert nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą codexpert , a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.


§9. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.
1. codexpert niewykonuje automatycznych kopi danych serwerów VPS i kont hostingu WWW.
2.W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko codexpert.
3.Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.


§10. POMOC TECHNICZNA.
1. codexpert gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, panelu billingowego, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w codexpert
2. codexpert gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w codexpert i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek został spełniony, Abonent dodatkowo musi utworzyć zgłoszenie przez panel billingowy lub wysłać wiadomość z adresu email zarejestrowanego wraz z usługą lub dopuszczonego do kontaktu z codexpert w panelu billingowym.
3.W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.


§11. REKLAMACJE.
1.Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu codexpert i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
2.Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez codexpert, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email info@codexpert.eu .
3.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4.Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
5. codexpert rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

§12. OBSŁUGA PŁATNOŚCI
1.System bezpiecznych płatności online oraz kartami udostępniony przez codexpert w panelu klienta https://work. codexpert.eu świadczy Blue Media S.A.
2.Płatności online mogą być dokonane m.in. za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin dostawy, aktywacji usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
3.Dostępne formy płatności:
– Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
– Płatności online dostępne dla posiadaczy kont w wielu bankach polskich: mBank, BZ WBK, Millennium, Alior Bank, Bank Pekao, Bank BPH, Nordea itd.
– Przelew tradycyjny na konto codexpert 74 1020 1026 3741 0000 0000 6328 Właściciel konta: codexpert Adres Banku: PKO Bank Polski, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Poland
– Płatność online realizowana za pomocą serwisu PayPal

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.codexpert zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
2.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie codexpert
3.Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Abonentowi na adres e-mail wskazany w Strefie Klienta.
4.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 24 godzin od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.2 powyżej.
5. codexpert uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 4 powyżej.
6.Do umów o świadczenie Usługi zawartych z codexpert stosuje się prawo polskie.
7.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.
8.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują Regulamin sieci codexpert, oraz przepisy prawa.